Kedvencek közé 2020. 6. 4. - Csütörtök, 13:26 - Névnapok: Bulcsú

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: hirlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

KÖZLEMÉNY a 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről

2020.04.03. 17:42

A koronavírus–járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését (a közlemény mellékleteként csatolt szándéknyilatkozaton) az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja, az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: Sárvári Csicsergő Óvoda, 9600 Sárvár, Petőfi S. u 21.
Email cím: s.csicsergo@varsat.net
Postacím: Sárvári Vármelléki Óvoda, 9600 Sárvár, Várkerület 11.
Email cím: varmellekiovoda@airplanet.huAbban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződésben Sárvár város Önkormányzata látja el. A Sárvár, Bögöt, Porpác, Sitke településeken lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező gyermekek csak Sárvár Város polgármesterével történt előzetes egyeztetés után vehetők fel az óvodákba.

A Sárvári Csicsergő Óvoda és a Sárvári Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét a közlemény melléklete tartalmazza.

2011. évi CXC. törvény 8.§ (1)-(2) bekezdése értelmében:
„(…) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen (…) lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Fentiek értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
Azok a szülők, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között tölti be, felvételi szándékukat az óvodák fent megadott e-mail címére szíveskedjenek jelezni.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti
, a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmények:
A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
- Sárvári Vármelléki Óvoda (Sárvár, Várkerület u. 11. Tel.: 95/320-009)
- Sárvári Csicsergő Óvoda (Sárvár, Petőfi u. 21., Tel: 95/320-567)

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

TÁJÉKOZTATÁS

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020. (II.13.) határozatában elvi döntést hozott arra vonatkozóan, hogy 2020. szeptember 1-jével az Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelyének fenntartói jogát a Szombathelyi Egyházmegye részére átadja abban az esetben, ha azt a szülők többsége támogatja.
A Szombathelyi Egyházmegye a koronavírus járványra tekintettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet miatt a kezdeményezést visszavonta.
A Szombathelyi Egyházmegye a Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelye fenntartói jogának átvételét - a veszélyhelyzet addigi megszüntetését remélve - 2021. februárjában ismét kezdeményezni fogja, amelyre a törvényi előírások szerinti véleményezési, átszervezési eljárás sikeres lefolytatását követően 2021/2022. nevelési évtől kerülhet sor.
Kérjük a szülőket, akik gyermeküket a Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelyére kívánják beíratni, ennek ismeretében hozzák meg döntésüket.
 
Sárvár Város Önkormányzata